blank blank
Planforum 2013
MØTEPLAN OG REFERAT

PLANFORUM

Kva er føremålet med Planforum?
Planforum skal bidra til gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteressar mellom kommunar, fylke og sektormynde. Det skal og bidra til betre samordning av ulike interesser og syn, raskare avklåring og ein meir samstemt praksis i plansaker i fylket. Planforum medverkar til å styrke planlegginga generelt og til å redusere talet på motsegner. Forumet er ikkje eit vedtaksorgan.

Kva type planar?
Drøfting i planforum er særleg naudsynt for kommuneplanane, men og for kommunedelplanar og større reguleringsplanar. Det er ønskjeleg at kommunane kjem i planforum med ein plan minst to gonger; ein gong før planprogram og ein gong før plan­framlegg vert sendt til offentleg ettersyn.

Planforum har tradisjonelt i stor grad teke opp kommuneplanen sin arealdel og reguleringsplanar. I tråd med ny plan og bygningslov si styrking av kommuneplanen sin samfunnsdel vil vi no oppmode kommunane om å kome i planforum også med samfunnsdelen. Dei som møter i planforum frå statleg og fylkeskommunale forvaltning vil frå gong til gong verte ulikt samansett alt etter kva type plan det er snakk om. Det er og aktuelt å drøfte kommunale planstrategiar som er innført med ny plan- og bygningslov.

Meld inn saker i god tid til møta eller avtal nye møtedatoar med: Trond Sundby tlf.nr 57656249. Eventuelle dokument vert lagde ut her før møta.

Møteplan 1. halvår 2013

Onsdag 09.01.2013

09:00 - 11:00
Aurland kommune - Kommunedelplan og konsekvensutgreiing for E 16 i Nærøydalen. Planen gjeld Aurland og Voss.
Referat

13:00 - 15:00 Fjaler kommune - Reguleringsplan for Lutelandet Industriområde
Referat

Onsdag 30. januar
09:00 - 11:00  Førde kommune - Oppstart og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
13:00 - 15:00  Fjaler kommune - Oppstart og planprogram for kommuneplan, samfunnsdel, arealdel og delplan for Dale
Referat
 

Onsdag 27. februar
10:45 Førde kommune - Arealplan for handelspark
Referat med notat frå FM Sogn og Fjordane

13:15 - 14:00 Hornindal kommune - utviding av byggjefelt i Kyrkhornsbakkane, Grodås
Referat


Onsdag 20. mars. 
09:00 - 11:00 Stryn kommune.
Revisjon av samfunnsdelen av kommuneplanen. Planprogram er vedteke, sjå vedlegg under
                                
Planprogram for revisjon av samfunnsdelen - Stryn kommune


Onsdag 17. april
09:00 - 11:00 Luster kommune - kommuneplanen sin samfunnsdel. Planen ligg til offentleg ettersyn her. Notat med problemstillingar finn de her
Referat

12:00 - 14:00 Stryn kommune - utvikling av infrastruktur for cruisetrafikk i Olden.
Skisser Seawalk Oldenleirane, Olden ortofo
Referat

Onsdag 7. mai
09:00 - 12:00 Førde kommune og Statens vegvesen - Kdp E39 Langeland-Moskog og kdp trafikk Førde sentrum
Forprosjekt 10 - Hafstad - Vie
Forprosjekt 10 - Hafstad - Vie, oversiktskart
Måloppnåing og tilrådingar
Problemstillingar som vil verte tekne opp i møtet 

Referat med innspel frå Sunnfjord energi

Onsdag 22. mai
09:00 - 11:00 Naustdal kommune - områdereguleringsplan Sæla
Referat

Fredag 28. juni
09:00 - 12:00 Eid kommune - vurdering av strandsoneanalyse og innspel til arealdelen
Problemstillingar til møtet
Oversiktskart Harpefossen Skisenter
Detaljert oversiktskart Harpefossen Skisenter
Innspel frå Harpefossen skisenter
Referat

Møteplan 2. halvår 2013

Onsdag 21. august
Sogndal kommune - kommuneplanen sin arealdel. Planen er på høyring
Link til plandokument på heimesida til Sogndal kommune
Dagsorden og problemstillingar til møtet
Referat

Tirsdag 27. august - ekstramøte
09:00 - 11:00 Jølster kommune / Aaland arkitektkonor - reguleringsplan for nye Haugastølen
Kunngjering planoppstart med referat frå oppstartsmøte
Problemstillingar med innkomen merknad
Referat

12:00 - 14:00 Balestrand kommune. Kommunedelplan for Esefjorden - planprogram på høyring
Link til plandokument påheimesida til Balestrand kommune
Problemstillingar - Balestrand kommune
FM ved Arnt Erik Nordheim - vurdering av krav om alternativvurdering i planprogram
Referat

Onsdag 18. september 
Ingen påmelde - det vert ikkje halde møte

Fredag 04. oktober - ekstramøte
09:00 - 12:00 Fjaler kommune. Samfunnsdelen til kommuneplanen
Vedteken planstrategi
Vedteke planprogram
Planutkast
Problemstillingar
Referat

Tysdag 15. oktober. 
09:00 - 12:00 Gulen kommune - kommuneplanen sin arealdel
Referat

12:00 - 15:00 Flora kommune - kommuneplanen sin samfunnsdel
Problemstillingar. Kunngjeringstekst vedlagt
Utkast til samfunnsdel
Referat

Fredag 01. november - ekstramøte
09:00 - 12:00 Førde kommune - arealdelen til kommuneplanen
Agenda og problemstillingar
Oversiktskart arealinnspel
Silingsrapport samla
Silingsrapport for tema bustad
Silingsrapport for tema næring
Referat

12:00 - 15:00 Florø kommune - områdeplan Knapstadmarka (områdeplan Docen har tidlegare vore annonsert, men går ut)
Figur 2 NGI rapport
Forslag sti aust
Kommunedelplan - kart
KU Knapstadmarka
Områdeavgrensing
Områderegulering Knapstadmarka (skildring av planarbeid og problemstillingar)
Reguleringsplanar i området 
Skisse ny plan 
Referat

Torsdag 14. november - møtet er avlyst

Onsdag 20. november - går ut, møtet vert utsett til torsdag 28. november

Torsdag 28. november - flytta frå 20. november
09:00 - 12:00 Luster kommune - arealdelen til kommuneplanen
Utkast til planprogram
Notat - problemstillingar
Oppsummering innspel
Kartfesting av innspel
Referat

Onsdag 18. desember
Askvoll kommune - kommuneplanen sin arealdel
ReferatSkriv ut


Tilbake
Copyright © Sogn og Fjordane fylkeskommune alle rettigheter • Utvikla for PlanNett

 
 
Fagetatar
PlanNett